Gr 8 iMathematika 2-in-1

R239.00

IsiKhokelo sokuFunda sikaGreyidi 8 seMathematika 2-in-1 sakwa The Answer Series sikukhokela koondoqo ababalulekileyo bee-khonsepthi ezifana ne-aljibra nejiyometri, kwaye sikwakunceda ekwakheni ukuqonda okuphucukileyo kwaso ngasinye isihloko. Ngesi siseko siluqilima, ukucinga okunzulu nokuzathuza kwakho kwezemathematika kuya kuthi kukhule ngokunzulu nangakumbi.

Authors
Anne Eadie, Gretel Lampe & Tracy Howie

Description

Inkcazelo 

IsiKhokelo sokuFunda sikaGreyidi 8 seMathematika 2 in 1 sakwa The Answer Series sikukhokela koondoqo ababalulekileyo bee-khonsepthi ezifana ne-aljibra nejiyometri, kwaye sikwakunceda ekwakheni ukuqonda okuphucukileyo kwaso ngasinye isihloko. Ngesi siseko siluqilima, ukucinga okunzulu nokuzathuza kwakho kwezemathematika kuya kuthi kukhule ngokunzulu nangakumbi.

Olu shicilelo lwe 2 in 1 lubandakanya:

  • Imibuzo eneempendulo ezigqibeleleyo ezizinze zaze zahlelwa ngokwezihloko -ukwakha ngokulandelana ngezitepu ukuqondwa kwethiyori, iindlela zobuchule neekonsepthi kwisihloko ngasinye.
  • Amaphepha eemviwo aneempendulo ezipheleleyo nezicacileyo.

Iimpawu ezingundoqo:

  • Indlela yokuqubisana nesifundo elandela imethodi nekwalandela izitepu
  • Iimpendulo ezibanzi, iingcaciso kunye neebhokisana ezinika ingcebiso
  • Amaphepha eemviwo ahamba neememo ezithe gabalala – ezibeka iingcinga yethiyori ekusebenzeni okukuko nezomeleza iikonsepthi ngokwemo yezoviwo.

Esi sikhokelo sokufunda seMathematika sikaGreyidi 8 silulutho nangakumbi kubafundi bawo wonke amanqanaba okuqonda, kwaye sakha isiseko esiluqilima kuphuhliso lwemathematika kwixa elizayo.

Additional information

Authors

Anne Eadie, Gretel Lampe & Tracy Howie

Subject

Grade

Language

ISBN

978-1-928405-53-5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gr 8 iMathematika 2-in-1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *