Gr 8 iMathematika 2-in-1

R239.00

IsiKhokelo sokuFunda sikaGreyidi 8 seMathematika 2 in 1 sakwa The Answer Series sikukhokela koondoqo ababalulekileyo bee-khonsepthi ezifana ne-aljibra nejiyometri, kwaye sikwakunceda ekwakheni ukuqonda okuphucukileyo kwaso ngasinye isihloko. Ngesi siseko siluqilima, ukucinga okunzulu nokuzathuza kwakho kwezemathematika kuya kuthi kukhule ngokunzulu nangakumbi.

Authors
Tracy Howie, Anne Eadie, Gretel Lampe

Our eBooks are served via Snapplify, please create an account or login below to continue.

Description

Inkcazelo 

IsiKhokelo sokuFunda sikaGreyidi 8 seMathematika 2 in 1 sakwa The Answer Series sikukhokela koondoqo ababalulekileyo bee-khonsepthi ezifana ne-aljibra nejiyometri, kwaye sikwakunceda ekwakheni ukuqonda okuphucukileyo kwaso ngasinye isihloko. Ngesi siseko siluqilima, ukucinga okunzulu nokuzathuza kwakho kwezemathematika kuya kuthi kukhule ngokunzulu nangakumbi.

Olu shicilelo lwe 2 in 1 lubandakanya:

  • Imibuzo eneempendulo ezigqibeleleyo ezizinze zaze zahlelwa ngokwezihloko -ukwakha ngokulandelana ngezitepu ukuqondwa kwethiyori, iindlela zobuchule neekonsepthi kwisihloko ngasinye.
  • Amaphepha eemviwo aneempendulo ezipheleleyo nezicacileyo.

Iimpawu ezingundoqo:

  • Indlela yokuqubisana nesifundo elandela imethodi nekwalandela izitepu
  • Iimpendulo ezibanzi, iingcaciso kunye neebhokisana ezinika ingcebiso
  • Amaphepha eemviwo ahamba neememo ezithe gabalala – ezibeka iingcinga yethiyori ekusebenzeni okukuko nezomeleza iikonsepthi ngokwemo yezoviwo.

Esi sikhokelo sokufunda seMathematika sikaGreyidi 8 silulutho nangakumbi kubafundi bawo wonke amanqanaba okuqonda, kwaye sakha isiseko esiluqilima kuphuhliso lwemathematika kwixa elizayo.

Additional information

Grade

Language

Subject

Authors

Tracy Howie, Anne Eadie, Gretel Lampe

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gr 8 iMathematika 2-in-1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *